תקנון roni.baby

 • כללי
  1. הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המזמין לבין האתר, את תנאי השימוש באתר ו/או את רכישת ההרצאות ו/או הקורסים המקוונים באתר ומעידים על הסכמת המזמין, לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.
  2. baby (להלן: “העסק”) רשאי בכל עת, על פי שיקולו דעתו הבלעדי, לעדכן תקנון זה.
  3. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טבלטים למיניהם וכו’) כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
  4. העסק והנהלת האתר עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצרים והשירותים המוצעים בו לרבות תמונות, חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות והעסק, הנהלת האתר והאתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או או השגיאות.
  5. טעות סופר בתיאור המחירים/שירותים לא תחייב את העסק.
  6. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, וכן חל איסור מוחלט לעשות כל שימוש בהרצאות ו/או בקורסים המקוונים שנרכשו למעט שימושו האישי בלבד של המזמין.
  7. המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי העסק הוא המועד הקובע לכל דבר.

 

 • הזמנה באתר
  1. על מנת לבצע רכישה של הרצאות ו/או קורסים מקוונים, על המזמין להירשם באתר באמצעות טופס הרשמה מקוון.
  2. כל אדם, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע רכישות באמצעות האתר, בין היתר, בכפוף להיותו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בעל כרטיס אשראי תקף, שהונפק  ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי (לעיל ולהלן: “המזמין”).
  3. פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לנתונים אשר ימולאו על ידי המזמין בטופס הרישום המקוון במצוי באתר.
  4. הנהלת האתר רשאית מעת לעת לדרוש פרטי זיהוי נוספים.
  5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העסק יהא רשאי למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:
 • ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;
 • הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;
 • מסירת פרטים שגויים במתכוון;
 • ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;
 • כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

 

 • רכישת הרצאות ו/או קורסים מקוונים באתר
 1. רכישת הרצאות ו/או קורסים מקוונים תתבצע באמצעות בחירת הקטגוריה הרצויה, וכן בחירת המסלול הרצוי, כאשר בהמשך יזין המזמין בטופס המקוון המיועד לכך בתהליך ההזמנה את פרטי המזמין הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מס’ טלפון, כתובת דואר אלקטרוני.
 2. על מנת למנוע כל אפשרות של תקלה במשלוח על המזמין למסור רק פרטים מדויקים ונכונים.
 3. בעת פעולת השלמת ההזמנה יאשר המזמין את פרטי ההזמנה ואת נכונות הפרטים שמסר.
 4. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה וזאת לשם ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות ועל כן יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
 5. פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לאמור בטופס ההזמנה המקוון באתר.
 6. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת המוצר על ידי המזמין יחשב לביצוע הזמנה (להלן: “ההזמנה”) עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור חברת האשראי סופי תפתח האפשרות לצפייה בתכנים.
 7. לאחר השלמת ההזמנה, ייפתח למזמין איזור אישי באתר שם יזין המזמין שם משתמש וסיסמא (לבחירתו), באמצעותם יקבל גישה למערכת ותפתח לו הרשאה לצפות בהרצאה ו/או בקורס המקוון.
 8. הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה על ידי המזמין, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
 9. העסק רשאי לשנות את מחירי המסלולים מעת לעת כפי שימצא לנכון ולפי שיקול דעתו הבלעדי.
 10. העסק יהיה רשאי לאפשר רכישה בהנחה באמצעות קופונים לפי שיקול דעתו הבלעדי, וכן רשאי להפסיק ביצועם בכל עת.

 

 • אופן ביצוע התשלום עבור ההזמנה
 1. התשלום עבור השירותים יעשה באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות חשבון בשירות “ארנק אלקטרוני” אם כזה יהיה זמין לשימוש באתר, מעת לעת לפי שיקול דעתה של הנהלת האתר.
 2. אם יבחר המזמין להשתמש בכרטיס אשראי לשם ביצוע התשלום, יתבקש המזמין למסור את פרטי כרטיס האשראי, תעודת זהות, סוג הכרטיס ותוקפו, מספר טלפון להתקשרות וכן דואר אלקטרוני.
 3. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי התשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהנהלת האתר תכבד.

 

 • ביטול רכישה מצד המזמין
 1. עקב האפשרויות הרבות אשר ניתנות בפני המזמין להוריד ו/או להשתמש בתכנים מיד עם רכישתם, וכן מאחר והמידע בהרצאות ו/או בקורסים המקוונים מהווים “חומר מחשב” ו/או “מידע” כהגדרתם בחוק המחשבים, תשנ”ה-1995, הרי שאין תחולה לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010 לעניין ביטול עסקה בגין רכישת ההרצאות ו/או הקורסים, וכן לא ניתן לקבל החזר כספי או לבטל את הרכישה לאחר ביצועה.
 2. יחד עם זאת, במידה והמזמין טרם קיבל הרשאה לצפייה בהרצאות ו/או בקורסים המקוונים, יוכל המזמין לבטל את הרכישה בתוך 14 ימים מרגע ביצועה באמצעות פנייה למייל: [email protected] או לטלפון מספר: 050-2021008.
 3. לאחר שהנהלת האתר תוודא כי אכן לא בוצע רישום למערכת ו/או לא נפתחה הרשאה להרצאות ו/או לקורסים המקוונים ו/או לא התקבל אחד מן השירותים האמורים לעיל, ובכפוף לכך שהפנייה נעשתה בתוך 14 ימים ממועד ביצוע הרכישה, הנהלת האתר תזכה את המזמין בגין הרכישה בניכוי דמי ביטול בסך של 5% או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם.

 

 • ביטול רכישה מצד העסק
 1. העסק יהא רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.
 2. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או למזמין, והעסק ימנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמין או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם.
 3. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי העסק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

 

 

 • אחריות
 1. באתר מופיעים מאמרים, הרצאות וסרטוני הדרכה. ההסתמכות על המאמרים וסרטוני ההדרכה הינה באחריות המזמין בלבד. המידע המופיע במאמרים ובסרטונים הינו בגדר המלצה בלבד, ואינו מהווה בשום צורה תחליף לייעוץ מקצועי ו/או רפואי ו/או קליני פרטני של כל התחומים הנסקרים, ובכלל כך יש להתייחס אליו בהתאם לכך. הנהלת האתר לא תהיה אחראית בכל מקרה על הסתמכות המבקר באתר על מידע זה, והאחריות לכך היא על המזמין בלבד.
 2. מאחר ומדובר בסביבה מקוונת, הרי שייתכנו שינויים באופן רציפותם של ההרצאות ו/או הקורסים המקוונים בין היתר בשים לב לסוג המכשירים השונים (טאבלטים/מחשבים/סמארטפונים וכו’), וכי למזמין לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בקשר עם כך.
 3. בכל מקרה העסק לא ישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתו המלאה.

 

 

 • זכויות יוצרים
 1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים והסודות המסחריים, מאמרים, תכנים, סרטונים הנם רכושם של העסק בלבד.
 2. זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
 3. זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם (baby) וכן על עמודי האינסטגרם והפייסבוק הקשורים, וכן על סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושו של העסק אין לעשות בהם כל שימוש.
 4. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להקליט, למכור, לשווק, לצלם, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים. אין לעשות בתכנים שימוש מכל סוג שהוא לרבות שימוש ציבורי ו/או מסחרי. אין להעביר התכנים לכל אדם או גוף אחר מבלי קבלת אישור מפורש ובכתב מהנהלת האתר והעסק.
 5. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלוא וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר וזאת תוך קבלת ההסכמה מהנהלת האתר.
 6. הנהלת האתר רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרה זה לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר.

 

 

 • סודיות ופרטיות
 1. כל פרטיו האישיים של המזמין (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של העסק.
 2. העסק לא יעביר פרטיו האישיים של המזמין לאף גורם אחר זולת לספקים, במידת הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה.
 3. העסק לא יעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המזמין לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של העסק.
 4. למרות האמור לעיל, העסק יהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בעסק ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה שימוש בשירותי העסק לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי העסק צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
 5. העסק יוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המזמין, ללא זיהוי המזמין הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
 6. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותו של העסק להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי העסק ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העסק.
 7. העסק יהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.
 8. בקיום מקרים שאינם בשליטתה של העסק ו/או הנובעים מכח עליון, העסק לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

 

 • דין ושיפוט
 1. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.